Értesítő

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1,1-18)

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.

Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.

Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.

János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.

Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

KARÁCSONYRA

Kedves Testvérek! 

Íme, az Ige testté lett és köztünk lakik. Sőt bennünk lakik. 

Köszönöm, hogy ezt már karácsony előtt is megtapasztalhattam itt, amikor készültek a kenyerek hajnalonként, amikor forralt bort ittunk, amikor megszólalt a gregorián vagy orgonás ének, amikor mézeskalácsot díszítettünk, amikor adventi koszorút készítettünk, amikor gyóntattam, amikor közösen takarítottunk és díszítettünk, amikor találkoztunk szolgálatok közben legyen az sekrestyésség, olvasók felkérése, ministrálás, irodai szolgálat, ajtóbezárás, szentségőrzés, beteglátogatás, plakát készítés, meghívás, vagy bármi más. 

Kívánom mindannyiunknak, hogy minél inkább megtapasztalhassuk ezt: az Úr köztünk, velünk, és bennünk van. Akkor is amikor egyedül vagyunk, amikor szeretetlenek vagyunk, és örömeinkben is, boldog karácsonyi együttléteinkben is.

Elek Laci atya

SZENT BERNÁT APÁT BESZÉDEIBŐL (Sermo 1 in Epiphania Domini, 1-2)

Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét (vö. Tit 3, 4). Legyen hála ezért Istennek, mert általa kiárad a vigasztalás erre a zarándok, száműzött, nyomorúságos földi életünkre.

Az emberi testben való megjelenése előtt az ő jósága is rejtve volt, jóllehet ő azelőtt is jó volt: ugyanis az Úr öröktől fogva jóságos. De vajon miből lehetett felismerni ezt a nagy jóságát? Az ígéretekből, amelyeket azonban nem tapasztaltak, ezért kételkedtek is azokban sokan. Azelőtt Isten ugyanis a próféták útján több alkalommal és többféle módon szólt (Zsid 1, 1). Azt mondta: Az én terveim a békére vonatkoznak és nem a pusztulásra (Jer 29, 11). Mit felelhetett erre az ember, amikor a béke helyett csak a pusztulást tapasztalhatta? Meddig hajtogatjátok még: Békesség, békesség, noha nincsen békesség? (Jer 8, 11) Ezért a béke követei keservesen sírtak (Iz 33, 7), és így szóltak: Uram, ki hitt abban, amit hallottunk? (Iz 53, 1) Most azonban már hihetnek az emberek akár a saját szemüknek is, mert az Isten bizonyságai valóban igazak (Zsolt 92, 5). Az égen azért vert sátort a napnak (Zsolt 18, 6), hogy még a zavart szemű ember elől se legyen elrejtve.

Íme, a béke már nemcsak ígéret, hanem hozzánk küldött élet, nem halogatott, hanem már megadott, nemcsak jövendölt, hanem már közénk jött béke. Íme, az Atyaisten mintegy az irgalmasságával megtöltött kincseszsákként küldte a földre; igen úgy, ahogy mondtam, kincseszsák, amelyet a szenvedés szakít fel, hogy a benne rejtett váltságdíjunk kiömöljön; kincseszsák, jóllehet kicsi, de telített. Mivelhogy Fiú adatott nekünk (vö. Iz 9, 5), de benne lakik az Istenség egész teljessége (Kol 2, 9). Mert miután elérkezett az idők teljessége, megjelent az Istenség teljessége is. Testben jött el, hogy a testi embereknek megmutatkozzék, és emberségének megjelenésével felismerjék jóságát is. Ahol ugyanis megnyilvánul az Isten embersége, ott jósága sem maradhat rejtve. Jóságát ugyan mivel bizonyíthatta volna jobban, mint éppen azzal, hogy az én emberi testemet vette magára? Azt mondtam: az én testemet, és nem Ádámét, vagyis nem azt a testet, amelyet Ádám a bűnbeesés előtt bírt.

Mi mutatná meg jobban az ő irgalmasságát, mint az, hogy magára vette emberi nyomorúságunkat? Vajon mi bizonyítaná jóságának teljességét, mint az, hogy Isten Igéje érettünk olyan törékennyé lett, mint a fű? Uram, ki az ember, hogy törődöl vele, az emberfia, hogy gondolsz reá? (Zsolt 143, 3) Ebből meg kell értenie az embernek, hogy Isten mennyire törődik vele; tudnia kell ebből, hogyan gondolkozik róla, és mit érez iránta Isten. […] Minél kisebbé lett az emberségben, annál nagyobbat adott a jóságban; és minél igénytelenebbé vált értem, annál drágább lett nekem. Azt mondja az Apostol: Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét (Tit 3, 4). […]

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Dec. 26., Hétfő – Szent István, első vértanú – Ünnep

–  8:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 18:30 Szentmise

* Dec 27., Kedd – Szent János apostol és evangelista – Ünnep
–  Szentségimádás a szentmiséig; 7:00 Szentmise; 19:00 Szentségimádás éjfélig

* Dec 28., Szerda – Aprószentek, vértenúk – Ünnep
– 7:00 Szentmise 

* Dec 29., CsütörtökKarácsony nyolcada alatti V. nap.

–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás este hétig.

* Dec 30., Péntek – A Szent Család: Jézus, Mária és József – Ünnep
–  7:00 Szentmise

* Dec. 31., Szombat – Karácsony nyolcada alatti VII. nap

–  7:00 Szentmise; 17:00 Hálaadó szentmise; 23:00 Szentségimádás

* Jan. 1., Vasárnap – SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (Újév) – Főünnep. Parancsolt ünnep!
–  8:00 Szentmise; 10:00 Gyerekmise; 18:30 Csöndes szentségimádás; 19:30 Szentmise

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● December 26. hétfő: 800 ; 1830

● December 27. kedd: 700 é. János

● December 28. szerda: 700 + János

● December 29. csütörtök: 700 + László

● December 30. péntek: 700 + Juray, Gunda és Király család lü.

● December 31. szombat: 700 Németh László és családja, Kiss család é. és + tagjai;  1700 hálaadó szentmise

● Január 1. vasárnap: 800 ; 1000; 1930


Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az ő vállára kerül az uralom.Így fogják hívni: Isten örök terveinek Hírnöke. (Iz 9,6)