Jezsuita és egyéb nyomtatott könyvben, folyóiratban és újságban elég sok adat szerepel.Nagyobb összefoglalást írt P. Petruch Antal SJ,  majd  pedig 1997-ben Péter László tanulmánya jelent meg az irodalmi és művészeti tanulmányok kiadásában. – Két főiskolai szakdolgozat is készült a Szent József templommal kapcsolatban:  építészeti  ill. vallási életéről.     

ÖSSZEFOGLALÓAN a XX. századi működés így tekinthető át:

Az első 30 év. (1919 – 1950)

NOVICIÁTUS  Nagyszombatból  jött 1919- 21-ig. (Első lakás Madách u 17) Majd Érdre távozik. Budapestről a Manréza elvétele után l950.ben a nyári (jún.10) elhurcolásig.

FILOZÓFIA  Pozsonyból  jön ide 1920-ban (Sz.József Kollégium-Kálvária sugárút 1), majd  Pestre távozik, hogy a  nagy kollégium felépítése után újra visszatérjen.  Innen megy Kassára, és a háború végén ide tér vissza 1949-5o-ig.

TEOLÓGIA  az 1930-as években indul, és az egyházmegyei szemináriummal kooperál  1950-ig. (Sz, Alajos Kollégium – 1940-től Kálvária sgt. 39)

TERCIA 1936-ban itt működik a Kálvária sugárút 37 sz. alatt P.Csávossy  vezetésével.  Más alkalommal úgy tűnik, hogy Zugliget ad helyet a terciának.

EGYHÁZMEGYEI  SZEMINÁRIUM-ban kezdettől  (1930) jezsuiták működnek 1951-ig.

TEMPLOM és RESIDENCIA  1931-től már nem csak házi (kongregációs) kápolna, hanem „templom-kápolna” ad szolgálati helyet, amelyhez csatlakozik egy új ház is a Lővi ( Bús p.) utcában (ma Bolyai u 22).

Ez íveli át a következő  40 évet,  mert  itt csaknem  megszakítás nélkül működött jezsuita, és ápolták a hagyományokat.

 Villla (Acél u 1) 1936 év.

A második korszak (1989-től)

TEMPLOM  jezsuita igazgatás alá került 1989 szept. 1-től. (Dáni u 3)

A régi ház  visszaszerzése után ismét  viszonylag független RESIDENCIA működik (Bolyai u 22)  

NOVICIÁTUS  előbb a Dóm téren a szeminárium épületében, – innen Budapestre távozik  – majd     visszatér a Jósika utcába , és ismét eltávozik Dobogókőre.

SZEMINÁRIUMBAN  tanári, nevelői, spirituálisi   feladatokat huzamosabb ideig kaptak a jezsuita     atyák.

(Helyek: Madách u 17   —  Kálvária sút 1  —  Dáni u. 3  —  Lővi u 20 (Bolyai u 22)
                Kálvária u 37-39  —  Dóm tér 5  –Jósika u

Szegeden működő jezsuiták 1989 után

1989 SZEPTEMBER 1.

1. TEMPLOM                        2.  SUPERIOR – RENDHÁZ          3. NOVICIÁTUS               4.STATIO

ZÁVODNI        1990                 ZÁVODNI
   Illés A          Gyulai S                  Teleki B
BÁLINT J         1991                BÁLINT J
    Pesti J                                        Gyulai S.
    Turzó I                                       Teleki       Miklós J
ILLÉS A           1992              MUSTÓ P   91-9-8
    Turzó I                                       Gyulai S.      Teleki B
ILLÉS              1993              MUSTÓ                                     WEISSMAHR 90.10.19
   Turzó                                          Gyulai S.                                 Mattyasovich
    Marinkás                                    Somfai                                    Marosfalvy
                                                      Teleki                                      Varga B J
ILLÉS               1994             MUSTÓ                                      WEISSMAHR
    Turzó                                         Gyulai                                     Mattyasovich
                                                      Somfai                                    Varga B J                             
ILLÉS               1995             MATTYASOVICH  94.9.10        AMBRUS L 94.9.10
    Mustó                                        Gyulai                                     Hofher
    Turzó                                                                                        Varga B J   Somfai
ILLÉS A            1996             BÁLINT   95.7.1                        AMBRUS
                                                     Mattyasovich                           Laczkó I
                                                     Gyulai                                     Hofher  Varga B J
KOVÁCS D       1997            SOMFAI     96.8 20                   AMBRUS                               MUSTÓ                      
   Varga B J                                  Mattyasovich                           Hofher
                                                    Gyulai                                       Weissmahr
KOVÁCS         1998              KOVÁCS    97.6.20                  AMBRUS                                MUSTÓ                       
    Béky G                                     Mattyasovich                           Lukács
                                                    Gyulai                                       Harai
                                                    Varga B J                                 Somfai   Weissmahr
KOVÁCS          1999             KOVÁCS                                  HOFHER   98.9.8         
     Mustó                                     Mattyasovich                            Lukács    Harai
     Béky                                       Varga B                                    Somfai    Weissmahr
KOVÁCS         2000              KOVÁCS                                  HOFHER                                       
                                                    Szokol                                      Lukács  Somfai   Mustó
    Simó                                                                                         Weissmahr  Ambrus
KOVÁCS          2001             KOVÁCS                                    HOFHER
    Simó                                        Mattyasovich                            Rigó   Ambrus   Mustó
                                                    Rotaru                                      Somfai     Weissmahr
KOVÁCS          2002             KOVÁCS                    
   Simó                                         Mattyasovich  Weissmahr
   Rotaru                                      Somfai            Mustó
KOVÁCS          2003             KOVÁCS                                     LUKÁCS   02.8.10
   Simó                                         Mattyasovich  Weissmahr          Lakatos
   Korpos                                     Somfai Varga B J  Mustó
TAMÁS             2004            TAMÁS    03.7.5                          LUKÁCS
   Simó                                        Mattyasovich  Illés  Mustó            Lakatos      Feigl
   Korpos                                     Varga B J    Weissmahr               Jakabos     Somfai
TAMÁS             2005            TAMÁS                                        LUKÁCS
   Simó                                        Mattyasovich  Mustó                     Lakatos      Feigl       
                                                   Illés   Varga B  Weissmahr           Jakabos      Somfai
TAMÁS             2006            TAMÁS                                        KOVÁCS   05.2.2
   Simó                                        Mattyasovich                                 Tőkés Feigl  Mustó
                                                   Illés   Varga B                                Somfai
HOFHER          2007             MUSTÓ
    Pakot                                     Somfai    Tamás
    Feigl                                       Illés         Tóth
PAKOT            2008              MUSTÓ
    Illés                                        Tamás    Somfai    Tóth
PAKOT            2009               DEÁK
   Tamás                                    Czikó      Tóth
PAKOT   G      2010               DEÁK  F    08.12.1
   Tamás                                    Tóth L
RIGÓ               2011               DEÁK F
   Tamás                                     Tóth L
RIGÓ               2012               RIGÓ     12.1.1                                                                    SÓTI
   Deák                                        Bohán  Tóth                                                                      Novák
HESS              2013               HESS                                                                                   SÓTI
   Deák                                        Bohán  Pakot                                                                     Novák

Szegeden Superiorok                 Templomigazgatók                 Noviciátus
Závodni           1989                             Závodni                            Weissmahr    1990
Bálint               1990                             Bálint                                Ambrus         1994
Mustó              1991.9.8-                      Illés                                   Hofher           1998
Mattyasovich   1994.9.10                                                               Lukács          2002
Bálint               1995.7.1                                                                 Kovács          2005
Somfai             1996.8.20  
Kovács            1997.6.20                     Kovács
Tamás             2003.7.5                      Tamás
Mustó              2006. 8. 15                   Hofher
                                                           Pakot
Deák               2008.12.1                       
                                                            Rigó
Rigó                2012.1.1
Hess               2013                              Hess

H I S T O R I A    D O M  U S

Szegeden a jezsuiták különböző közösségei éltek a 20. században.
Mindegyik közösségnek saját elöljárója és története volt.

A Szent József templom a Szent József kollégiumhoz tartozó templomnak számított.
Igazi „önállóságát” csak 1950-ben kezdte meg.

A híveknek szóló hirdetéseket külön könyvbe írták l934-1956-ig található bekötött füzetben.
Azután a külön lapokon írt templomi hirdetések is adnak bizonyos információt.

1978-ban „HISTORIA DOMUS” c. könyvet indítottak. Ebben kevés bejegyzés olvasható.

1982-ben Vendégkönyvet nyitottak. Ez is kevés vendég látogatását rögzíti.

2003-2005 között gépelt formában (képekkel is) vezettek „Historia Domus”-t.

A régi történet összeállításához a „Hírek a Provinciából”, „Provinciánk Hírei”, korabeli újságok cikkei segíthetnek.

A templom 50-éves fennállását ünnepelve többen is megemlékeztek a múltról (1981).
Azután is  készítettek visszaemlékezést (pl. dr. Kardos Mihály).

1950-1989 évekről Ft. Nagy Tibor c.apát, kanonok, átadó templomigazgató készített igen értékes összefoglalót.

1989-2003 közötti időről
a templomi hirdetések és iktatott iratok alapján – rövid összefoglaló:

         1989 szeptember 1-én Ft. Gyulay Endre megyéspüspök a provinciális előterjesztésére P. Závodni Kálmánt nevezi ki templomigazgatóvá, aki Ft. Nagy Tibor c.apát-kanonoktól – az esperes közreműködésével – átveszi a templom vezetését.
Segítői: Illés Albert, Gyulai Sándor és Teleki Béla atyák.
          Elbeszélés szerint karácsonyra érkezik meg P.Bálint József (aki az előző nagyböjti lelkigyakorlatot tartotta a templomban). A következő évben a betegeskedő P.Závodnitól átveszi a templom és helyi közösség vezetését.
         1990 január 6-án tartják a Mária Kongregáció alakuló és választó gyűlését. „A terem zsúfolásig megtelt.”
Hirdetik, hogy van „szeretet-butik” – ahol válogathatnak ruhákat, – valamint „Mozdul a föld” Kalot-újságot ajánlják.
A keresztények egységéért való ima-nyolcadot megtartják.
Megindítják vasárnap du. 4 órakor az „óvodások katekézisét”.
Meghirdetett ájtatosságok: – Lourdes-i kilenced
A nagyböjti lelkigyakorlatot P. Boday Jenő tartja.
Segíteni jön P.Pesti József és P. Thurzó István és Fr. Miklós János.
       1991. 
szeptembertől P.Mustó Péter a superior  és P.Illés Albert a templomigazgató
       Beszámolók a hitoktatásról (1992-93-94) 498, 316, 492 létszámot jelölve 15 csoport.
       1993-ban „világnézeti előadásokat” tart P.Nemeshegyi Péter és P. Szabó ferenc
       1994-ben 4 személyt ajánlanak lektor-akolitusnak, de áldoztatási engedélyt kapnak.
Lévai Istvánné kántor nyugdíjba megy október 16-án.
Mise-hallgatók egy vasárnap: 730 fő. (misék: 6, 8, 9, 11, 17.30 és 19.30)
        Október 10-től superior P. Matyasovich Henrik
       1995 
július 1-től P. Bálint József a superior.
A 115.sz irat hosszabb beszámolót küld a templomi életről, majd év végén a statisztikai adatokat adja: Bérm: 15, Első áld: 18,  Hittan 15 csop:392 fő.
      1996 aug. 20-tól superior P. Somfai Béla , templomigazgató: P. Kovács Dénes.
A templomigazgató  a „közösségi szobában” való misézéshez kér engedélyt, de a püspök nem ad, s figyelmeztet, hogy a templom nem plébánia.
     1997 június 20-án P. Kovács Dénes lesz a superior. Beszámolók, tetőjavítások, szellőztető berendezés és orgona a templomba, támogatások a várostól. Bővebben ír P. Tamás Barna, aki 2003 július 5-től superior és templomigazgató.