Értesítő

Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjében;
benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk. 

A húsvéti Szent Háromnap tulajdonképpen egyetlen hatalmas liturgia. A nagycsütörtöki szentmisének nincs záróáldása. Urunk szenvedésének nagypénteki ünneplésének tulajdonképpen nincs se eleje se vége. A húsvéti vigília kezdetén, a tűzszenteléskor, szintén nincsen „Úr legyen veletek” felszólítás. Ám az ünnep nagy húsvéti áldással, körmenet esetén szentségi áldással ér véget.

Biztatunk hát mindenkit, hogy vegyünk részt a Szent Háromnap mindhárom nagy liturgiáján. Hiszen a feltámadás fényének erejét igazán akkor tudjuk átélni, ha részese vagyunk előtte a kereszthalál sötétjének, amit nem egy átlag ember szenved el – mint mi – hanem maga az önmagát is nekünk adó Jézus, a Krisztus.

Készületként hasznos a liturgia részletes menetének és imádságainak átböngészése. Ezek a misekönyvben találhatóak meg, ami még digitálisan is elérhető mindannyiunk számára:
http://tar.liturgia.hu/Dokumentumok/Romai%20Misekonyv/MISSALE%20ROMANUM%201991.%20-%20hun.pdf A Szent Háromnap liturgiája a 217. oldaltól a 272. oldalig tart.

NAGYCSÜTÖRTÖK – AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE: 18:30

A Szent Háromnap úgy kezdődik mint minden szentmise. De a nagyböjti hosszú csöndje után újra felhangzik a zúgó-búgó Dicsőség, de csak azért, hogy a feltámadásig újra elhallgasson, és vele együtt minden csengő és harang is. A szentmisében Jézus példájára a főcelebráns szintén leveszi a díszes miseruhát és a közösség tagjai elé térdelve szimbolikusan megmossa azok lábát: a szentségek kiszolgáltatásának hatalmas csodájához a papnak térdre kell ereszkednie mindig. A szertartás végén megfosztjuk az oltárt és a templomot minden díszétől. Csöndes napok következnek.

Nagycsütörtökön nem lesz napközben szentségimádás, sőt az esti szentmise üres tabernákulummal (szentségházzal) kezdődik. Ezzel is jobban kiemeljük, hogy ez az eucharisztia, az oltáriszentség alapításának ünnepe. A szentmise után este kilencig virrasztás lesz az oltáriszentségben közöttünk lévő Jézus Krisztussal. Ez az az éjjel, amikor a Getszemáni-kertben a vérrel verejtékező Jézussal a tanítványoknak nem sikerült kitartaniuk a virrasztásban.

NAGYPÉNTEK – URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPE: 18:30

Az Egyház – ősrégi hagyomány alapján – ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat be szentmiseáldozatot, nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket. Az oltár teljesen dísztelen: kereszt, gyertyatartók és terítők nélkül. 

Ennek a szertartásnak három része van. Az első rész az igeliturgia, amiben felzeng Urunk szenvedésének története (Passió) Szent János evangelista tolmácsolásában. Illetve különleges kilenc nagy fohász hangzik el egyetemes könyörgésként. A második rész a hódolat a szent kereszt előtt. Nincs ezen a napon felajánlás, nincs prefáció, nincs átváltoztatás, csak a szent keresztfa, melyen függött valaha a világnak váltsága. A harmadik rész a szentáldozás, mert ha szentmise nincs is (hiszen nincs átváltoztatás), azért nem maradunk a reménytelen sötétben: az oltáriszentségben magunkhoz vesszük a feltámadott Krisztust.

NAGYSZOMBAT

„Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szent asztal megfosztva áll, a szent áldozatot nem mutatják be mindaddig,

míg csak az ünnepi vigília, vagyis a feltámadás éjszakai virrasztva várásának liturgiája

be nem fejeződik. Csak ezután lesz helye a húsvéti örömnek, amelynek bőséges folyama ötven napra árad ki.” 

Szép szokás ilyenkor a város templomainak körbejárása és mindenütt imádságos idő eltöltése a szent sír előtt. Szegeden biztosan nyitva lesz a tarjáni templom, a felsővárosi templom, az Erzsébet templom (ahol állandó bibliaolvasás lesz), és a mi templomunk.

URUNK FELTÁMADÁSA – VASÁRNAP HAJNALI 4:30

„Ennek a vigíliának menete a következő: Rövid lucernárium – fényünnepség – után (ez a mai vigília első része) az Egyház – bízva Isten szavában és ígéretében – arról elmélkedik, hogy mily nagy csodatetteket művelt az Úr kezdettől fogva népével (ez a második rész, az igeliturgia), egészen addig, amíg a feltámadás napjának közeledtével a keresztségben újjászületett új tagjaival együtt (ez a harmadik rész) meghívást nyert ahhoz az asztalhoz, amelyet halála és feltámadása által terített népének az Úr (negyedik rész)” (Misekönyv)

„A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta; érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya! És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat, hogy ilyen fényesség ragyog benne, visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát!” (Húsvéti örömének)

NAGYHETI LITURGIKUS REND

* Ápr. 3., Hétfő – Nagyhétfő

 –  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér 

* Ápr. 4., Kedd – Nagykedd 

 –  7:00 Szentmise; 17:00 Szentségimádás éjfélig; 17:15 Rózsafüzér

* Ápr. 5., Szerda – Nagyszerda

 – 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság

* Ápr. 6., Csütörtök NAGYCSÜTÖRTÖK – EMLÉKEZÉS AZ UTOLSÓ VACSORÁRA

 – Nincs reggeli szentmise. Nincs napközben szentségimádás

 – 18:30 Utolsó vacsora emlékmiséje; utána virrasztás az oltáriszentség előtt 21 óráig

* Ápr. 7., Péntek – NAGYPÉNTEK – URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE

 –  Nincs reggeli szentmise. Gyóntatás egész nap a Dómban, a jezsuiták közreműködésével

 – 15:00 Közös keresztút templomunkban; 18:30 Nagypénteki szertartás

* Ápr. 8., Szombat – NAGYSZOMBAT – IDŐZZÜNK URUNK SÍRJÁNÁL

 – Nincs reggeli szentmise. Templomunk egész nap nyitva áll az imádkozók előtt

 – 20:00 A Dómban Húsvéti vigília mise a püspök atya vezetésével, majd körmenet 

* Ápr. 9., Vasárnap – HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA 

 –  4:30 Urunk Feltámadásának azaz húsvétnak ünnepi vigília szentmiséje

 – Nincs nyolc órás szentmise

 – 10:00 Családos szentmise és ételszentelés; 18:30 Szentségimádás; 19:30 Szentmise

* Ápr. 10., Hétfő – HÚSVÉTHÉTFŐ

–  8:00 (!) Szentmise; Utána szentségimádás egész nap és éjszaka; Nincs esti szentmise

Szeged templomainak liturgikus rendje egy helyre gyűjtve elérhető hétfőtől a Szegedi Esperesség facebook oldalán.

KÖSZÖNETEK

Köszönjük múlt szombaton a lelkinapot és a kézműves délutánt. Köszönjük a pénteki közös glettelést, a szombati hatalmas takarítást! Köszönjük az elmúlt péntekek sokakat megmozgató keresztútjait a közösségeknek! Köszönjük a passió ma esti éneklését a szkólánknak! 

Köszönjük Krisztus Urunknak, hogy vállalta értünk a szenvedést, a halált, és a feltámadást!

PÁPAI IMASZÁNDÉK – AZ ERŐSZAKMENTESSÉG KULTÚRÁJÁÉRT

A szentatya imaszándéka áprilisra, melyet az imavilághálójára (Imaapostolság) bízott: Az erőszakmentesség kultúrájáért: Imádkozzunk az erőszakmentesség kultúrájának elterjedéséért, hogy az államok és a polgárok egyre kevesebbszer nyúljanak a fegyveres megoldáshoz!

JEZSUITA KIADÓ: ELÉRHETŐEK NÁLUNK IS

A rendtartomány kiadójának legújabb kiadványai már elérhetőek az adomány pultunknál:

Koronkai Zoltán SJ: Van célom – Kaszap István, egy Istent kereső fiatal  – Tekintsünk rá Kaszap István élethivatására Ferenc pápa fiatalokhoz szóló tanítása fényében.

Endo Súszaku: Csodálatos bolond – A szerző írta a jezsuitákról szóló Némaságot, amiből Martin Scorsese rendezett filmet. Nemeshegyi Péter SJ kezdte el ezt a fordítást.

José Ignacio Tellechea Idígoras: Xavéri Szent Ferenc álmai – Regényes történet egy baszk származású katolikus pap, teológus és történész tollából.

HÁTTÉRIMA SZEGEDEN FERENC PÁPA LÁTOGATÁSÁRA

Szentségimádást tartunk a szegedi folyamatos szentségimádó csoport összefogásában templomunkban április. 23-án, vasárnap 19 órától kezdve egész héten, éjjel-nappal, minden egész órában váltva egymást a következő hét vasárnapjáig, április. 30-án este 19 óráig. A 168 órából már csak 81 órára lehet jelentkezni: adoratio-szeged.hu/ferencpapa.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Április 3. hétfő: 700 elhagyott szenvedő lelkek

● Április 4. kedd: 700 P. Generális szándékára

● Április 5. szerda: 700 Andi gyógyulásáért és Zsoltért hálából

CSOPORTJAINK és ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

Karitász csoport (megújulást keresünk) * Szent Mónika csoport (hétfő du.) * Szemlélődő csoport (hétfő du.) * Keresztény Élet Közössége (1. és 3. hétfő du.) * Szent József nyitott műhelye (hétfő este) * Gerinctorna csoport (kedd. du.) * Egyetemista hittancsoport (kedd este) * Fiatalok templomi szkólája (kedd este) * Dolgozó fiatalok csoportja (csütörtök du.) * Meditációs csoportok (csütörtök reggel, péntek reggel) * Bevezetés a Jézus-imába (péntek du.) * Család Csoport (péntek este) * Szent Zita csoport (takarítás és tea, péntek reggel) * Rózsafüzér társulat (hétfő-kedd-szerda du., titokcsere első szombaton) * Kisgyermekes családok szentmiséje (vasárnap 10).

Továbbá helyet kap nálunk: Missa Latina, Szeged (vasárnap du.) * Anonim Alkoholisták klubja (szerda du.) * Biokertészek csoportja * és a Solis Consort Régizenei Együttes is.

További információkat a csoportokról a honlapunkon és a templom hirdetőn lehet találni.